Zlatna sredina / Golden middle

Za sve je u životu potrebna širina. I da se misli i da se voli i da se shvati i razume, i da se čovek oslobodi ovozemaljskih stega. Uzleteti i ostati negde između duha i tela, putenosti i večnosti. “Sve što činiš čini u slavu Boga.” Lepo zvuči, a možda je i moguće. Ako bismo  dušu poistovetili sa božanskim, kao nečim što je bezgranično, besmrtno i bezgrešno, onda bi recept bio jednostavan: hrani svoju dušu i bićeš bliže Bogu. A šta sa telom? Ništa ne postoji uzalud. Sredina se nameće kao jedino rešenje. Svemu naći meru. Sve što telo traži, mora da ima svoj oslonac ili svrhu u duši, da bi postojala ravnoteža. Nije to ni tako teško kao što na prvi pogled možda izgleda. Jer kada bi samo hranili i zadovoljavali telo, možda bismo neko vreme mislili da nam je super, ali vremenom bismo shvatili, tj. priznali sebi da hranimo prazninu koja postaje sve veća, na mestu gde je nekada obitavala duša. Zato ima puno ljudi koji naizgled imaju sve, ali nisu srećni, ili jesu, naizgled.
 
Duša bez tela može, a može li telo bez duše? Moje je mišljenje da je svaka forma bez sadržine beskorisna i glupa, a sve što postoji ima svoju svrhu i smisao…
 
Jasno je da mora postojati i duh i telo, tama i svetlo, noć i dan, dobro i loše, radost i tuga… To je život koji traje uprkos svemu. Uništenje i stvaranje, i čovek u središtu svega. Bog nam je zato dao i dušu i telo, da naučimo da balansiramo, da ne dozvolimo telu da pokvari dušu. Za to je potrebno iskustvo i sloboda duha, moć saznanja i samospoznaje, otvorene oči ali i srce. Istina je jedna: jedan čovek, jedna duša, jedan život, jedna sudbina, jedan smisao za svakoga od nas. Kad pronađeš svoj smisao reći ću ti ko sam.

/

Everything in life require width. For thinking and loving and for understanding and comprehending and for freeing oneself from the earthly restraints. Take off and stay somewhere between the spirit and the body, sensuality and eternity. “Everything you do is done for the glory of God.” Sounds nice, and maybe it’s possible. If we would identify the soul with the divine, as something that is boundless, immortal and sinless, then the recipe would be simple: feed your soul and you will be closer to God. And what about the body? Nothing exists in vain. The environment is imposed as the only solution. Find a measure in everything. Everything that the body seeks must have its support or purpose in the soul, so there would be the balance. It’s not even as difficult as it may seem at first glance. Because if we would just feed and satisfy the body, we might think that it is great for a while, but in time we would understand, that is, admit to ourselves that we are feeding a void that is growing in a place where the soul once resided. That’s why there are a lot of people who seem to have everything, but they are not happy, or seemingly are.

A soul without a body can exist, but can a body be without a soul? It is my opinion that every form without content is useless and stupid, and everything that exists has its purpose and meaning…

It is clear that there must be the spirit as well as the body, the darkness and the light, the night and the day, the good and the bad, the joy and the sorrow… It is a life that goes on in spite of everything. Destruction and creation and the man at the center of everything. That is why God gave us both the soul and the body, to learn to balance, not to allow the body to corrupt the soul. This requires experience and freedom of spirit, the power of knowledge and self-understanding, open eyes but also an open heart. There is the one truth: one man, one soul, one life, one destiny, one meaning for each of us. When you find your meaning I’ll tell you who I am.

Tijana Stupljanin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s